วีซ่าการศึกษา

วีซ่าการศึกษาใช้สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อการศึกษา

ขั้นตอนการยื่นวีซ่าเพื่อการศึกษา

สำหรับการยื่นวีซ่าเพื่อการศึกษาจากต่างประเทศ สามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าประเภท“ ED” ได้ที่สถานกงสุลไทยในประเทศของคุณ ซึ่งวีซ่านี้มีอายุ 90 วัน และค่าธรรมเนียมในการสมัครขึ้นอยู่กับสถานกงสุลไทยที่เกี่ยวข้องในการยื่นคำร้อง

สำหรับการยื่นวีซ่าในประเทศไทย หากคุณอยู่ในประเทศไทยและถือวีซ่าประเภท “O” วีซ่าท่องเที่ยว หรือวีซ่าประเภทอื่น คุณสามารถยื่นขอเปลี่ยนแปลงตราวีซ่าเป็นวีซ่า “ ED” ได้ที่แผนกตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย โดยวีซ่าเพื่อการศึกษาที่ได้รับนี้จะมีอายุ 90 วัน และค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนวีซ่าจะอยู่ที่ 2,000 บาท เมื่อได้รับวีซ่าเพื่อการศึกษาซึ่งมีอายุ 90 วัน คุณจะต้องยื่นขอต่ออายุหากต้องการอยู่ในราชอาณาจักรไทยต่อในระยะเวลาที่นานขึ้น

โดยให้ติดต่อแผนกตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอขยายระยะเวลาพำนักไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันหมดอายุวีซ่าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการยื่นคำร้อง โดยค่าธรรมเนียมในการต่อวีซ่าเพื่อการศึกษาจะอยู่ที่ 1,900 บาทต่อครั้งและมีอายุหนึ่งปี โดยนักศึกษาจะต้องแจ้งเรื่องการอยู่ในราชอาณาจักรไทยทุก ๆ 90 วันที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ขั้นตอนและเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเพื่อการศึกษา

1. ลงสมัครเรียนที่สถาบันการศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อ

2. รอจดหมายตอบรับจากสถาบันการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดที่จำเป็นต่อการยื่นวีซ่า หากเป็นสถาบันเอกชนต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ

3. หลังจากได้รับจดหมายตอบรับจากสถาบันการศึกษาและหนังสืออนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ในกรณีที่เป็นสถาบันเอกชน นักเรียนสามารถยื่นขอวีซ่าประเภท "ED" แบบ Non-Immigrant ได้ที่สถานกงสุลไทยทั้งในและนอกประเทศไทย หรือที่แผนกตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย

4. เอกสารที่ใช้ยื่นมีดังต่อไปนี้

- แบบฟอร์ม TM 87
- แบบฟอร์มหรับการเปลี่ยนวีซ่า TM 86 (สำหรับผู้ที่ยื่นขอเปลี่ยนวีซ่าจากประเทศไทย)
- สำเนาหนังสือเดินทางของนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว
- จดหมายตอบรับที่ออกโดยสถาบันการศึกษา
- จดหมายอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ (สำหรับสถาบันเอกชน)
- รูปถ่ายขนาด 4x6 ซม. และค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
- เมื่อทำการยื่นขอวีซ่าเพื่อการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะได้รับวีซ่า“ ED” ซึ่งมีอายุ 90 วันนับจากวันที่นักเรียนนักศึกษาเข้ามาในราชอาณาจักรไทย

สนใจทํางานร่วมกับเรา?