ใบอนุญาตทำงาน

ทีมกฎหมายที่มีประสบการณ์ของเราสามารถช่วยเหลือในการดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยให้คุณได้อย่างรวดเร็วและไม่แพง

ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน

สำหรับการขออนุญาตทำงานครั้งแรก หรือในกรณีที่ใบอนุญาตทำงานเดิมขาดต่ออายุ จึงต้องยื่นขอใหม่
คุณสมบัติของชาวต่างชาติที่จะขอใบอนุญาตทำงาน

1.ชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (NON-IMMIGRANT) โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน (TOURIST/TRANSIT) ซึ่งต้องขออนุญาตทำงานเป็นครั้งแรก หรือใบอนุญาตทำงานเดิมขาดต่ออายุ จึงต้องยื่นขอใหม่

2.มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต

3.ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสในระยะที่ 3

4.ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของชาวต่างชาติภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต

เอกสารสำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน
1.แบบคำขอ ตท. 1 ที่มีการกรอกข้อมูลเรียบร้อย และรูปถ่ายขนาด 3x4 ซม. จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และไม่ใช่รูปจากคอมพิวเตอร์หรือกล้องโพลาลอยด์)
2.หนังสือรับรองการจ้างงานที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
3.สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ และใบสำคัญประจำตัวชาวต่างชาติพร้อมฉบับจริง
4.สำเนาหลักฐานการศึกษาหรือกรอกข้อมูลตามแบบที่กำหนด
5.สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฏหมายกำหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
6.ใบรับรองแพทย์ซึ่งรับรองว่าผู้ยื่นขอไม่มีโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติข้อ 3 ในข้างต้น (ไม่เกิน 60วัน)
7.หนังสือมอบอำนาจจากชาวต่างชาติพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
8.หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของของนายจ้างและผู้รับมอบอำนาจ
เอกสารที่ประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการและนายจ้าง

1.สถานประกอบการเอกชน
1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไทยและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน) หรือนิติบุคคลต่างด้าว ใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติพร้อมหลักฐานการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทย
1.2 สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 01 ที่ระบุประเภทกิจการ ภ.พ. 09 หากมีการเปลี่ยนแปลง
1.3 กรณีนายจ้างเป็นชาวต่างชาติ ให้แนบสำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง หากนายจ้างผู้นั้นไม่ได้ทำงานในประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทำงาน ต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบอำนาจโดยให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน
1.4 สำเนาหลักฐานในกรณีที่นายจ้างประกอบกิจการต้องขออนุญาตตามกฎหมายอื่นหรือต้องมีหนังสืออนุญาตให้ดำเนินกิจการจากหน่วยงานของรัฐ เช่น หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ฯลฯ
1.5 สำเนาหลักฐานการจ่ายเงินประกันสังคม (1 เดือน) สำเนางบการเงิน (ปีล่าสุด) และ ภพ. 30 (1-3 เดือน) เมื่อตรวจสอบเรียนร้อยแล้วจะมีการส่งคืน

2. โรงเรียนและมหาวิทยาลัยเอกชน
2.1 สำเนาหนังสือแต่งตั้งครูหรือผู้สอนปฏิบัติหน้าที่พร้อมสัญญาจ้าง และมหาวิทยาลัยเอกชนจะต้องแสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการโดยระบุชื่อ ตำแหน่ง และระยะเวลาจ้างงานของชาวต่างชาติ
2.2 สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน สำเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัย และคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามของมหาวิทยาลัย

3. หน่วยงานราชการ
3.1 หนังสือรับรองจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน เขตการศึกษา และครูโรงเรียนรัฐบาล โดยระบุชื่อ ตำแหน่ง และระยะเวลาจ้างงานของชาวต่างชาติ

4. มูลนิธิหรือสมาคม
หนังสือรับรองนิติบุคคลของมูลนิธิและสมาคมที่มีการระบุวัตถุประสงค์และแสดงบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ

5. กิจการถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ
5.1 หนังสือรับรองจากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ใบอนุญาตจากผู้ประสานงาน พร้อมรายชื่อ ตำแหน่งงาน และ เลขที่หนังสือเดินทางของชาวต่างชาติ
5.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน)

หมายเหตุ
ต้องกรอกข้อมูลเป็นภาษาไทย ในกรณีที่เอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ ให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้อง
- สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้ เอกสารของนายจ้าง ให้ผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- เอกสารของสารต่างด้าวให้ชาวต่างชาติหรือผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อ

ข้อกำหนดสำหรับใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน

ชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในราชอาณาจักรไทยจะต้องมีใบอนุญาตทำงานเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งการจะได้มาซึ่งใบอนุญาตทำงานต้องดำเนินการดังนี้
1.ได้รับวีซ่าธุรกิจเรียบร้อยแล้ว
2.ตรวจสอบเอกสารทั้งของลูกจ้างและนายจ้างให้ครบถ้วนก่อนยื่น
3.รับใบอนุญาตทำงาน ซึ่งจะมีอายุตามวีซ่าธุรกิจที่ได้

ข้อกำหนดต่อชาวต่างชาติหนึ่งคน :
- ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท
- พนักงานไทย 4 คนที่ได้ลงทะเบียนในกองทุนประกันสังคมเรียบร้อยแล้ว
- มีการจดภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ข้อควรพิจารณาอื่น ๆ :
- บุคคลนั้นจะต้องมีวีซ่าถูกประเภทและไม่ใช่ผู้อพยพ
- การจ้างงานต้องมีหลักฐานการศึกษา
- มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม เป็นทางการ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทจดทะเบียนไว้

สนใจทํางานร่วมกับเรา?